Simon #36

simon #36

Study of thinking particles, 2011.